Modul 5: Klinické skúšania na Slovensku z pohľadu zadávateľa a skúšajúceho lekára

MUDr. Beata Čečetková, PhD.
Medicínska Riaditeľka národného uzla pre podporu akademických klinických štúdií SLOVACRIN

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., 
Prednostka kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

25.05.23

 

V rámci prezentácie ste mali možnosť vypočuť si viacero zaujímavých informácií, z ktorých vyberáme:

 

  • Klinické hodnotenie liečivých prípravkov je vykonávané na ľudských subjektoch s cieľom overenia a preukázania bezpečnosti a účinnosti nového liečiva, vakcíny alebo liečebného postupu, pričom samotný výkon klinického hodnotenia sa riadi stanoveným protokolom. IMP - Investigational medicinal product môže byť skúšaný v národných, medzinárodných, monocentrických alebo multicentrických skúšaniach. Klinické skúšanie je podmienkou pre uvedenie lieku na trh, jeho použitie v rutinnej klinickej praxi a je finančné náročné. 
  • Cieľom pre-klinického výskumu je získať informácie o novej účinnej látke pred prvým podaním človeku, aby sa dali predpovedať jej prínosy a riziká. Realizuje sa in vitro (izolované bunky, tkanivá, orgány) alebo in vivo (laboratórne zvieratá) a dodržuje požiadavky GLP. Slúži na stanovenie bezpečnej dávky a je podmienkou pre prechod do klinickej fázy. 
  • Klinická štúdia predstavuje akékoľvek hodnotenie nového liečiva realizované na pacientoch za účelom zistiť alebo overiť klinické, farmakologické alebo iné farmakodynamické účinky, odhaliť nežiaduce účinky skúmať a hodnotiť absorpciu, distribúciu či metabolizmus v organizme. V rámci klinických hodnotení rozoznávame termíny ako intervenčné, nízkointervenčné a neintervenčné klinické hodnotenia. 
  • Štúdia “First in Human” predstavuje prvé podanie liečiva človeku a je súčasťou fázy 1 klinického hodnotenia. Štúdie fázy 4 sa realizujú až po uvedení liečivého prípravku na trh a vykonávajú sa na sledovanie účinnosti a bezpečnosti v prostredí klinickej praxe. Tieto klinické hodnotenia sú mnohokrát vyžiadané najvyššími autoritami ako je Európska lieková agentúra prípadne americkou autoritou FDA (Food and Drug Administration).
  • Klinické hodnotenie je regulované medzinárodnými a európskymi nariadeniami a regulaciami, národnými zákonmi a nariadeniami vydanými Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ale taktiež samotnou zmluvou so skúšajúcim centrom a lekárom. Hlavným regulačným dokumentom je GCP - Správna klinická prax (aktuálne platná revízia z roku 2016). Je to komplexný dokument, ktorý pojednáva o etických, klinických a medicínskych štandardoch, v rámci ktorých sa musí klinická štúdia vykonávať. Účasť pacienta v každej štúdii je podmienená podpisom informovaného súhlasu pred akoukoľvek procedúrou súvisiacou s vykonávaním klinického hodnotenia. 
  • Aktivity v rámci realizácie klinického hodnotenia delíme na: pred zahájením, zahájenie, priebeh, ukončenie a po ukončení KH. Realizácii klinického hodnotenia predchádza tzv. feasibility štúdia - štúdia uskutočniteľnosti, ktorá posudzuje vhodnosť krajiny a centier na realizáciu klinického hodnotenia. 
  • Štúdiový tím odborníkov sa skladá z hlavného skúšajúceho (PI - Principal Investigator), skúšajúceho lekára (co-investigator), koordinátora klinického hodnotenia, štúdiovej sestry, farmaceuta a manažéra klinického hodnotenia v zdravotníckom zariadení.

 

1. časť: Úvod do klinického hodnotenia, fázy klinického výskumu a definície

2. časť: Regulácie klinických hodnotení

3. časť: Organizácia klinického hodnotenia v centre

4. časť: Zahájenie KH v centre

5. časť: Priebeh a ukončenie KH

AD TEST

Predchádzajúce moduly

Modul 1: Legislatíva a regulácie; systém úhrad

doc. Ing Peter Pažitný, Ph.D., MSc., 

29.11.2022
formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 2: Financovanie zdravotníctva, rozpočet 2023

Ing. Michal Štofko, Ph.D.
17.01.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 3: Dáta v zdravotníctve

Martin Smatana
07.02.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 4: (Ne)kritické myslenie v medicíne

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH
08.03.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 6: Akademický klinický výskum

MUDr. Beata Čečetková, PhD.
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
formát: virtuálne + záznam s AD testom

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.