Modul 3: Dáta v zdravotníctve

Martin Smatana
analytik v oblasti zdravotníctva

07.02.23

 

V rámci prezentácie ste mali možnosť vypočuť si viacero zaujímavých informácií, z ktorých vyberáme:

Aké a odkiaľ máme dáta o Slovenskom zdravotníctve?

 

 • Dáta môžeme deliť podľa toho, kto ich zbieral, kto ich vykazoval, prečo sa zbierajú a akú majú praktickú hodnotu.
 • Najviac dát zbiera práve NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Patria sem ročné výkazy, štvrťročné výkazy, hlásenia zdravotného stavu obyvateľstva a národné zdravotné registre.
 • Návrh projektu eZdravie z roku 2018 sľuboval centralizáciu zdravotných dát. V praxi však funguje primárne iba eRecept, ePN a eOčkovanie. Ostatné moduly sa doposiaľ nepodarilo spustiť (napr. eLab) alebo fungujú iba čiastočne.
 • Účet poistenca ako súčasť eZdravia obsahuje väčšinu dávok od zdravotných poisťovní a 7 z týchto dávok od ZP je od roku 2013 zdieľaných s NCZI.
 • Centrálnym koordinačným orgánom pre DRG je na Slovensku MZ SR.
 • Prerozdeľovací mechanizmus zahŕňa dáta, ktoré sú potrebné a nevyhnutné na kompenzáciu pacientov, ktorí sú odlišne finančne nároční.
 • Medzi systémy ÚVZ zaraďujeme EPIS, SNARS a IS zdravé srdce.
 • Klinické dáta tvoria takmer polovicu všetkých zdravotných dát. Vo všeobecnosti dáta delíme na klinické, finančné a “balance sheetové”.
 • Napriek tomu, že máme viac ako 9000 riadkov dát, chýbajú nám popísané napr. determinanty zdravia, kvalita života a niektoré klinické dáta pre účely FER.

 

Aká je využiteľnosť týchto dát? Aké sú dopady neúplných, neskorých a nekompatibilných dát?

 

 • Aby boli dáta využiteľné, musia byť aktuálne, overiteľné, presné a kompatibilné.
 • Medzi najvyužiteľnejšie dáta patria dávky zdravotných poisťovní, resp. uhradená zdravotná starostlivosť. Napriek tomu, že sú tieto dáta sú spracované a centralizované, neobsahujú informácie o klinickom stave či výsledku starostlivosti a vzťahuje sa na ne pseudonymizácia. Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií. 
 • NCZI spracúva údaje ako prevádzkovateľ v rozsahu v zmysle zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme - č. 153/2013 Z.z.
 • MZ SR, NCZI a partnerské organizácie podpísali v októbri 2022 Bratislavskú deklaráciu - dátovú reformu zdravotníctva 2026.

 

1. časť: Dáta v zdravotníctve

2. časť: Aké a odkiaľ máme dáta v zdravotníctve

3. časť: Aká je využiteľnosť týchto dát

4. časť: Dopady neúplných, neskorých alebo nekompatibilných dát

5. časť: Čo by sa dalo zmeniť v najbližšej budúcnosti

AD TEST

Predchádzajúce moduly

Modul 1: Legislatíva a regulácie; systém úhrad

doc. Ing Peter Pažitný, Ph.D., MSc., 

29.11.2022
formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 2: Financovanie zdravotníctva, rozpočet 2023

Ing. Michal Štofko, Ph.D.
17.01.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 4: (Ne)kritické myslenie v medicíne

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH
08.03.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 5: Klinické skúšania na Slovensku z pohľadu zadávateľa a skúšajúceho lekára

MUDr. Beata Čečetková, PhD.
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
25.05.2023

formát: virtuálne + záznam s AD testom

Modul 6: Akademický klinický výskum

MUDr. Beata Čečetková, PhD.
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
formát: virtuálne + záznam s AD testom

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.