EULAR odporúčania pre fyzickú aktivitu u ľudí s ochoreniami pohybového aparátu, ako sú zápalové artritídy a osteoartritídy

Pravidelná fyzická aktivita sa čoraz viac promuje u ľudí s reumatickými a muskuloskeletálnymi chorobami, ako aj u bežnej populácie.

 

Zhodnotilo sa, či sú odporúčania pre verejnosť týkajúce sa fyzickej aktivity použiteľné aj pre ľudí so zápalovou artritídou a osteoartritídou, aby sa mohli pre klinickú prax vypracovať odporúčania a rady založené na dôkazoch.

Pri vypracúvaní odporúčaní sa dodržiavali štandardizované operačné postupy EULAR a dvakrát sa stretla pracovná skupina zo 16 krajín.

Tags:        #FyzickáAktivita, #Cvičenie, #Reumatológia, #MedicínskeVzdelávanie

Zdroje:

10:00 min.

Intervencie v oblasti fyzickej aktivity pri akútnych alebo chronických zdravotných stavoch by mali zahŕňať techniky zmeny správania na podporu dlhodobej adherencie.

 

Fyzická aktivita,ako pohyb tela,ktorého výsledkom je výdaj energie nad pokojovú (bazálnu) hladinu,zahŕňa cvičenie, šport a fyzické aktivity vykonávané ako súčasť každodenného života, zamestnania, voľného času a aktívneho transportu. Cvičenie je podkategória fyzickej aktivity, ktorá je plánovaná, štruktúrovaná a opakujúca sa a ktorá ako konečný cieľ má za úlohu zlepšiť alebo udržať jednu alebo viacero dimenzií fyzickej zdatnosti. Intervencie fyzickej aktivity je možné poskytovať alebo vykonávať jednotlivo alebo v skupinách pod dohľadom alebo bez dohľadu počas akútnych alebo chronických zdravotných stavov, vždy by však mali zahŕňať techniky zmeny správania na podporu dlhodobej adherencie.

 

Na podporu zdravotných prínosov fyzickej aktivity u bežnej populácie WHO a American College of Sports Medicine (ACSM) publikovali medzinárodne akceptované odporúčania pre fyzickú aktivitu. V tejto štúdii pojem fyzická aktivita zahŕňa fyzickú aktivitu aj cvičenie podľa vyššie uvedených definícií.

Zápalová artritída (v tomto texte hlavne reumatoidná artritída (RA) a spondylartritída (SpA) a osteoartritída (OA) sa považujú za hlavné príčiny bolesti a zdravotného postihnutia na celom svete. Existujú silné dôkazy o výhodách fyzickej aktivity pre zlepšenie aktivity ochorenia, aktivít všeobecne a participácie; pozoruje sa však, že ľudia s reumatickými a muskuloskeletálnymi chorobami sú vo všeobecnosti menej aktívni v porovnaní so zdravými jedincami.

 

Fyzická aktivita je neoddeliteľnou súčasťou štandardnej starostlivosti počas celého priebehu chorôb

 

Pravidelná fyzická aktivita sa čoraz viac odporúča u ľudí s reumatickými a muskuloskeletálnymi chorobami a taktiež u bežnej populácie. V tejto štúdii vedci vyhodnotili, či sú verejné zdravotné odporúčania týkajúce sa fyzickej aktivity použiteľné pre ľudí so zápalovou artritídou (reumatoidná artritída a spondylartritída) a osteoartritídou (bedrový kĺb/koleno), za účelom vypracovania odporúčaní a rád založených na dôkazoch o fyzickej aktivite v klinickej praxi. Pri vypracúvaní odporúčaní sa dodržiavali štandardizované operačné postupy EULAR a spolu so stretnutiami pracovnej skupiny zloženej z členov (vrátane reumatológov, ďalších lekárskych špecialistov, zdravotníckych pracovníkov, zástupcov pacientov, metodikov) zo 16 krajín. Pracovná skupina vyvinula a odsúhlasila štyri hlavné princípy a 10 odporúčaní pre fyzickú aktivitu u ľudí so zápalovou artritídou a osteoartritídou. Priemerná úroveň dohody medzi členmi pracovnej skupiny sa pohybovala medzi 9,8 a 8,8.

 

V štúdii sa fyzická aktivita opisuje ako neoddeliteľná súčasť štandardnej starostlivosti počas celého trvania týchto chorôb s dôkazmi o jej účinnosti, uskutočniteľnosti a bezpečnosti. Nakoniec sa pracovná skupina dohodla na súvisiacej agende výskumu a vzdelávania. Dôkazy a odborné posudky informujú o týchto odporúčaniach a poskytujú usmernenie pri vývoji, vedení a hodnotení intervencie a propagácie pohybových aktivít u ľudí so zápalovou artritídou a osteoartritídou. Odporúča sa tiež, aby sa tieto odporúčania implementovali s ohľadom na individuálne potreby a národné zdravotné systémy.

Uvádzame vyššie spomenutých 10 odporúčaní pre fyzickú aktivitu:

 

Odporúčanie 1: Fyzická aktivita ako neoddeliteľná súčasť štandardnej starostlivosti 

 

Vzhľadom na dôkazy o účinnosti, uskutočniteľnosti a bezpečnosti sú odporúčania verejného zdravia pre fyzickú aktivitu použiteľné, a preto by fyzická aktivita mala byť neoddeliteľnou súčasťou štandardnej starostlivosti o ľudí s RA/ SpA/OA. Fyzická aktivita je podľa odporúčaní účinná na úrovni fyzickej zdatnosti, ako aj na konkrétne a všeobecné výsledky týkajúce sa chorôb u ľudí s RA/SpA/OA. Metaanalýza vrátane 25 randomizovaných kontrolovaných pokusov preukázala, že kardiovaskulárne cvičenia majú mierny priaznivý vplyv na kardiovaskulárnu zdatnosť (hodnotené ako VO2 max) u všetkých troch stavoch. Metanalýza taktiež ukázala, že cviky na budovanie svalovov majú mierny priaznivý účinok na svalovú silu u ľudí s RA a OA. Podľa metaanalýzy vrátane siedmich randomizovaných kontrolovaných pokusov kombinované cvičenia (aeróbne alebo silové cvičenia s cvikmi na flexibilitu) nemali žiadny vplyv na flexibilitu u ľudí so SpA alebo OA. Neexistuje štúdia, ktorá by porovnávala účinok samotných cvikov na flexibilitu oproti necvičeniu.

 

Realizovateľnosť zásahov sa dá zachytiť adherenciou k zásahu alebok protokolu štúdie. Adherencia k intervencií (počet absolvovaných sedení/celkový počet sedení) bola hlásená u 26 randomizovaných kontrolovaných pokusoch (35 %) a priemerná adherencia bola u ľudí s SpA 69 %, 71 % u ľudí s RA a 79 % u ľudí s OA.

 

Odporúčania pre fyzickú aktivitu možno považovať za bezpečné. Neboli hlásené žiadne škodlivé účinky, skôr priaznivé účinky na aktivitu a symptómy ochorenia.

 

Odporúčanie 2: Zodpovednosť za propagáciu fyzickej aktivity

 

Všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať zodpovednosť za propagáciu fyzickej aktivity a za spoluprácu, ktorá uľahčuje úzku spoluprácu medzi rôznymi profesiami na podporu vhodného manažmentu chorôb. 

 

Odporúčanie 3: Výkon fyzickej aktivity

 

Poskytovanie intervencií by mali vykonávať zdravotnícki pracovníci s pôsobnosťou v oblasti fyzických aktivít a reumatických chorôb.

 

Odporúčanie 4: Hodnotenie fyzickej aktivity

 

Pravidelne by sa mala u pacientov hodnotiť úroveň fyzickej aktivity (či už aktívnej alebo neaktívnej) a cvičebné oblasti (kardiorespiračné, svalová sila, flexibilita a neuromotorické).

 

Odporúčanie 5: Všeobecné a pre choroby špecifické kontraindikácie

 

Našli sa nástroje na špecifické kontraindikácie, avšak prioritne by sa malo riadiť dostupnými všeobecnými alebo národnými smernicami definujúcimi absolútne alebo relatívne kontraindikácie.

 

Odporúčanie 6: Personalizované ciele a hodnotenie

 

Intervencie fyzickej aktivity by mali vychádzať z individuálnych cieľov, ktoré by sa mali pravidelne hodnotiť. To je možné vykonať pomocou pravidelných hodnotení fyzickej aktivity a akýchkoľvek iných hodnotení týkajúcich sa jednotlivých cieľov. Ako hodnotenie fyzickej aktivity boli identifikované testy založené na výkonnosti, pacientom uvádzané ukazovatele výsledku (napr. SQUASH, PASE) a nástroje na sebamonitorovanie (napr. zariadenia ako Fitbit, krokomer alebo akcelerometer).

 

Odporúčanie 7: Všeobecné a pre jednotlivé choroby špecifické bariéry a facilitátory

 

Všeobecné a pre chorobu špecifické bariéry (ktoré nie sú kontraindikáciami samy osebe) by sa mali riešiť, ako je opísané v 11 štúdiách. Medzi bariéry špecifické pre chorobu patrili nedostatok vedomostí o chorobe, nedostatok vedomostí o bezpečnom cvičení (aj u ľudí so zápalovou artritídou aj s osteoartritídou) a príznaky ako bolesť, únava, stuhnutosť, znížená pohyblivosť, strach z vzplanutia choroby alebo poškodenia. Medzi uľahčujúce prostriedky špecifické pre jednotlivé choroby patril pozitívny vplyv cvičenia na kontrolu symptómov alebo chorôb, informácie o chorobe a správnom cvičení, užívanie liekov proti bolesti pred cvičením, použitie samoregulačných techník, podporné povzbudenie od zdravotníckych pracovníkov a podporné sociálne zázemie.

 

Odporúčanie 8: Individuálne úpravy fyzickej aktivity po individualizovanom hodnotení

 

Úpravy fyzickej aktivity by sa mali vykonávať na základe komplexného individuálneho posúdenia. Nenašli sa však nijaké dôkazy o nevyhnutnosti všeobecných úprav u ľudí s RA / SpA / OA. V niektorých štúdiách s RA sa uplatňovalo „24-hodinové pravidlo“, to znamená, že intenzita cvičenia sa znížila, keď zvýšená bolesť pretrváva dlhšie ako 24 hodín. ACSM poskytuje úpravy záťažových testov u ľudí s artritídou (napr. vynechanie testovania vysokej intenzity, ak sa jedná o akútny zápal) a tréningov, ako je cvičenie v čase, keď je bolesť zvyčajne najmenej silná, alebo trénovanie s cieľom znížiť riziko pridružených zranení, aj keď neexistujú jasné dôkazy o tom, že by sa aerobné aktivity počas aktívneho zápalu nemohli vykonávať. Tieto adaptácie môžu byť dané individuálnymi bariérami súvisiacimi s ochorením (napr. príznaky).

 

Odporúčanie 9: Techniky zmeny správania 

 

Techniky zmeny správania by mali byť neoddeliteľnou súčasťou intervencií. Pri propagačných intervenciách fyzickej aktivity v oblasti RA a OA sa použilo niekoľko teórií zmeny správania, ale reporting bol slabý. Je potrebný budúci výskum založený na teóriách návrhu, hodnotenia a interpretácie zistení. 

 

Odporúčanie 10: Spôsoby uskutočnenia

 

Zdravotnícky pracovníci by mali brať do úvahy celú škálu režimov na vykonávanie intervencií. Nenašli sa žiadne dôkazy o nadradenosti konkrétnych spôsobov uskutočnenia. Spôsoby realizácie intervencií fyzickej aktivity sa značne líšia a väčšinou sa popisujú ako „pozemné a/alebo vodné“ a „pod dohľadom a individualne“. Ako podporné stratégie boli popísané telefónne hovory, zariadenia (napr. krokomer), domáce návštevy, denníky, online pokyny, písomné materiály a vizuálne (napr. videá).

Zdroj:

Rausch Osthoff A, Niedermann K, Braun J, et al2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritisAnnals of the Rheumatic Diseases 2018;77:1251-1260.

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.