Prioritné oblasti ženského zdravia sa menia v závislosti od vekovej skupiny, čo odráža prirodzené zmeny, ktorými ženy prechádzajú v priebehu svojho života - od puberty a menštruačného zdravia, cez reprodukčné roky až po perimenopauzu a menopauzu.

Pod pojmom ženské zdravie si ľudia často predstavujú len gynekologické ochorenia no moderná definícia zahŕňa akékoľvek ochorenia, ktoré sa u žien vyskytujú častejšie, ako v mužskej populácií. Sú to často ochorenia na ktoré vplývajú prirodzené životné cykly a preto si vyžadujú špecifický prístup. Aj duševné zdravie, vrátane depresie a úzkostných porúch, častejšie postihuje ženy. 

Medzi hlavné problémy ženského zdravia na Slovensku patrí nízka účasť žien na sekundárnej prevencií, výrazná regionálna variabilita v kvalite zdravotnej starostlivosti a abstinujúca osveta ohľadom endometriózy, syndrómu polycystických vaječníkov, inkontinencie moču či duševného zdravia.

 

Stiahnuť dokument Ženské zdravie v Slovenskej republike

 

Dokument Ženské zdravie v Slovenskej republike sa zaoberá komplexnosťou zdravia žien a navrhuje opatrenia zamerané na riešenie rôznych dimenzií ich zdravia. Skúmaním faktorov, ktoré sa prelínajú so zdravím žien, sa snažíme o diferencované pochopenie problémov a zdravotných nástrach, s ktorými sa stretávajú počas celého života. Zameriavame sa na ochorenia, ktoré sú špecifické pre ženy ako rakovina prsníka a krčka maternice, ale aj rakovine pľúc, ktorá práve v ženskej populácii stúpala za posledných 20 rokov. Posledná časť je venovaná odporúčaniam a prehľadu politík na zlepšenie ženského zdravia inšpirované zahraničnými skúsenosťami. Tieto majú potenciál nielen zvrátiť súčasný negatívny trend vybraných ochorení, ale aj zásadne zlepšiť životné podmienky slovenských žien.

 

Index ženského zdravia

 

Na porovnanie stavu ženského zdravia v jednotlivých regiónoch Slovenska sme vytvorili tzv. index ženského zdravia. Tento komplexný ukazovateľ zohľadňuje viaceré kľúčové aspekty, ako sú účasť na prevencii, dostupnosť zdravotnej starostlivosti či prežívanie po diagnostike rakoviny prsníka a ďalšie metriky. Vďaka tomuto indexu dokážeme identifikovať okresy, ktoré v oblasti ženského zdravia zaostávajú a vyžadujú si prioritnú pozornosť. Práve v týchto regiónoch je potrebné realizovať cielené intervenčné programy a osvetové kampane s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti prevencie, zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti a podporiť ženskú populáciu v ceste za zdravím. Osvetové kampane by mali byť šité na mieru špecifickým potrebám a charakteristikám daného regiónu, pričom by mali zohľadňovať aj kultúrne a sociálne osobitosti.

 

Do indexu sme prioritizovali metriky, ktorých dáta sú dostupné v slovenskom zdravotníckom ekosystéme.

Priemerná dĺžka života

Priemerný vek úmrtí žien za rok 2022 

Účasť na gynekologickej preventívnej prehliadke

Pomer žien vo veku 18-70 rokov, ktoré sa zúčastnili na gynekologickej prehliadke aspoň raz v rokoch 2021-2022

Mortalita na gynekologické zhubné nádory 2018-2022

Vekovo-štandardizovaná mortalita na 100 tisíc žien na ochorenia: nádor prsníka, krčka maternice, vaječníka a endometria 

Dostupnosť gynekologických ambulancií

Podiel ženskej populácie v okrese ktorá má dostupnú gynekologickú ambulanciu do 15min jazdy autom 

Počet gynekológov na 100 tisíc obyvateľov
 
Trojročné prežívanie pri rakovine prsníka

Pomer žien ktoré sa dožili aspoň troch rokov a boli diagnostikované v rokoch 2017-2019 a boli vo veku 30-75 rokov 

Prostredníctvom tohto indexu a dokumentu chceme prispieť k prebiehajúcej diskusii o zdraví žien tým, že ponúkneme využiteľné poznatky a odporúčania pre tvorcov politík, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zainteresované strany v zdravotnom a sociálnom systéme.

 

Zdroj:

Berta I., Ivanov G., Hudecová S. (2024). Ženské zdravie v Slovenskej republike. https://go.roche.com/zenske_zdravie_v_SR

 

M-SK-00002342

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.