Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

 

je nám potešením privítať Vás na sympóziu: Odhalenie kľúčových faktorov pre optimálny manažment pacientov s mHCC: multidisciplinárna debata.

S novými možnosťami terapie neresekovateľného a metastatického hepatocelulárneho karcinómu (HCC) prichádzajú aj nové výzvy a pre optimálny výber terapie sa javí medziodborová spolupráca ako kľúčová.

Program sympózia
Čas Téma prednášky Prednášajúci

18:25 - 18:45

Odhalenie kľúčových faktorov pre optimálny

manažment pacientov s mHCC: multidisciplinárna

debata

MUDr. Marek Rác, PhD.,

hepatológ, Interná klinika,

Fakultná nemocnica Nitra

 

MUDr. Dominik Šafčák, PhD.,

onkológ, Oddelenie klinickej onkológie,

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,

Košice

18:45 - 18:55

Diskusia

18:25 - 18:45

18:45 - 18:55

Odhalenie kľúčových faktorov pre optimálny

manažment pacientov s mHCC: multidisciplinárna

debata

Diskusia

MUDr. Marek Rác, PhD.,

hepatológ, Interná klinika,

Fakultná nemocnica Nitra

 

MUDr. Dominik Šafčák, PhD.,

onkológ, Oddelenie klinickej onkológie,

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,

Košice

18:25 - 18:45

18:45 - 18:55

Odhalenie kľúčových faktorov pre optimálny

manažment pacientov s mHCC: multidisciplinárna

debata

Diskusia

MUDr. Marek Rác, PhD.,

hepatológ, Interná klinika,

Fakultná nemocnica Nitra

 

MUDr. Dominik Šafčák, PhD.,

onkológ, Oddelenie klinickej onkológie,

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,

Košice

Čas

18:25 - 18:45

18:45 - 18:55

Téma prednášky

Odhalenie kľúčových faktorov pre optimálny

manažment pacientov s mHCC: multidisciplinárna

debata

Diskusia

Prednášajúci

MUDr. Marek Rác, PhD.,

hepatológ, Interná klinika,

Fakultná nemocnica Nitra

 

MUDr. Dominik Šafčák, PhD.,

onkológ, Oddelenie klinickej onkológie,

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,

Košice

Predsedníctvo: MUDr. Dominik Šafčák, PhD.

Počas dnešného sympózia sa odborníci hlbšie pozrú na rozhodovanie o liečbe neresekovateľného HCC.

 

Vašou účasťou na sympóziu získate:

1. prehľad o aktuálnych odporúčaniach

2. súhrn dôležitých kritérií, ktoré sú súčasťou výberu liečby pre pacientov s HCC

3. praktické rady užitočné pre každodennú prax

 

Prajeme Vám príjemný zážitok!

Dosiahli sme pokrok v 1L systémovej liečby HCC1
Liečebný algoritmus pokročilého HCC2
Adaptované podľa Ducreux et al., 2022.

Od decembra 2023 je aj na Slovensku dostupná imunoterapia pokročilého HCC3, ktorá prináša významný posun v paradigme liečby.1,2

 

Skratky:

1L - 1. línia, AFP - alfa-fetoproteín, mHCC - metastatický hepatocelulárny karcinóm

 

Referencie:

1. Reig et al., BCLC strategy for prognosis prediction and treatment recommendation: The 2022 update, Journal of Hepatology, Volume 76, Issue 3, 2022, Pages 681-693,

ISSN 0168-8278, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.11.018.

2. Ducreux et al., The management of hepatocellular carcinoma. Current expert opinion and recommendations derived from the 24th ESMO/World Congress on Gastrointestinal

Cancer, Barcelona, 2022, ESMO Open, Volume 8, Issue 3, 2023,101567, ISSN 2059-7029, https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.101567.

3.MZSR. Zoznam kategorizovaných liekov 1. - 31.5. 2024. Dostupné na: https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov

 

M-SK-00002366

Dátum prípravy: máj 2024

Opúšťate portál Moja Medicína. Budete presmerovaný na stránky a zdroje, za ktorých obsah spoločnosť Roche Slovakia nezodpovedá.